Yu wei calligraphy Running Script Font-Simplified Chinese

Font Chinese name : Yu wei calligraphy Running Script Font-Simplified Chinese

Chinese Font Pinyin name : Yu Wei Shu Fa Xing Shu Jian Ti

Font sample :

Yu wei calligraphy Running Script Font-Simplified Chinese

Simplified Chinese : Support

Traditional Chinese : Don’t  Support

Download Link:

Flie Hash: 170e80c0814a4124a3beb5a814884551
Flie Date: March 12, 2014
File Size: 4.5 MiB
Flie Hits: 2,101

**Click Here To Download**