Ye gen you Tang dynasty Regular script Font-Simplified Chinese

Font Chinese name :                    Ye gen you Tang dynasty Regular script Font-Simplified Chinese

Chinese Font Pinyin name :        Luo Luo Bu Han Yi Shuai Xian Ti jojisin

Font sample :

Ye gen you Tang dynasty Regular script Font-Simplified Chinese

Simplified Chinese :  Support
Traditional Chinese :  Don’t support

Download Link:

Flie Hash: 54c10843d1e292bdcdbb5d19811d71c9
Flie Date: November 21, 2014
File Size: 2.9 MiB
Flie Hits: 963

**Click Here To Download**