Xin Di Chi-bi Maruko(Primary school students handwriting) Font-Simplified Chinese

Font Chinese name : 32443 Xin Di Chi bi Maruko(Primary school students handwriting) Font Simplified Chinese Simplified Chinese Font Handwriting Chinese Font

Chinese Font Pinyin name : Xin Di Xiao Wan Zi Xiao Xue Sheng Ban

New Sakura momoko chinese font

3454354 Xin Di Chi bi Maruko(Primary school students handwriting) Font Simplified Chinese Simplified Chinese Font Handwriting Chinese Font

Simplified Chinese : Support
Traditional Chinese : Don’t support

Download Link:

Flie Hash: fa110f4bf4f61484c1158f3a53ead839
Flie Date: July 17, 2013
File Size: 2.1 MiB
Flie Hits: 707
**Click Here To Download**