Wang han zong Shi yin Font

Wang han zong Shi yin Font

Font Chinese name :王漢宗粗黑體一實陰

Font sample :

Wang han zong Shi yin Font1 Wang han zong Shi yin Font Traditional Chinese Font

Simplified Chinese : Don’t support
Traditional Chinese : support

Download Link:

Flie Hash: 75f71634fe8f6306a2cc51c05ee8ee96
Flie Date: January 10, 2012
File Size: 5.5 MiB
Flie Hits: 382
**Click Here To Download**