Wang han zong Kai ti zhu yin Font

New Wang han zong Kai ti zhu yin Font

Font Chinese name :王漢宗中楷體注音

Font sample :
New Wang han zong Kai ti zhu yin Font
Simplified Chinese : Don’t support
Traditional Chinese : support

Download Link:

Flie Hash: 3595c7eee42c36ba8f43b073b194ad9d
Flie Date: December 4, 2011
File Size: 7.3 MiB
Flie Hits: 924

**Click Here To Download**