Wang han zong tablet inscriptions Font-Simplified Chinese

Font Chinese name :54 Wang han zong tablet inscriptions Font Simplified Chinese Simplified Chinese Font Regular Script Chinese Font

Font sample : Wang Han Zong Zhong Wei Bei Jian Ti

452534 Wang han zong tablet inscriptions Font Simplified Chinese Simplified Chinese Font Regular Script Chinese Font

Simplified Chinese : Don’t support
Traditional Chinese : support

Download Link:

Flie Hash: 70afa93586cf24cc397655ab848062df
Flie Date: May 29, 2014
File Size: 6.1 MiB
Flie Hits: 1,385
**Click Here To Download**