PeiSheng Liang Soft brush Font-Simplified Chinese

Font Chinese name : PeiSheng Liang Soft brush Font-Simplified Chinese

Chinese Font Pinyin name : Liang Pei Sheng Xiao Cuan Jian

Font sample :

PeiSheng Liang Soft brush Font-Simplified Chinese

Simplified Chinese : Support

Traditional Chinese : Don’t support

Download Link:

Flie Hash: 20ea7399cd3a88772b2a78b629bfa52d
Flie Date: June 1, 2014
File Size: 2.5 MiB
Flie Hits: 382

**Click Here To Download**