Jin Mei saw Font-Traditional Chinese

Font Chinese name : 341545 Jin Mei saw Font Traditional Chinese Traditional Chinese Font Retro Chinese Font

Chinese Font Pinyin name : Jin Mei Ju Zi Zi Ti Fan Li

Font sample :

654664 Jin Mei saw Font Traditional Chinese Traditional Chinese Font Retro Chinese Font

Simplified Chinese : Don’t support

Traditional Chinese : Support

Download Link:

Flie Hash: 96335b3b01930671b33e2b8220565e03
Flie Date: August 22, 2013
File Size: 3.4 MiB
Flie Hits: 413
**Click Here To Download**