Jin Mei super boldface reflection Font-Traditional Chinese

Font Chinese name : Jin Mei super boldface reflection Font-Traditional Chinese

Chinese Font Pinyin name : Jin Mei Chao Hei Li Ti Liu Ying

Font sample :

Jin Mei super boldface reflection Font-Traditional Chinese

Simplified Chinese : Don’t support

Traditional Chinese : Support

Download Link:

Flie Hash: 97ea8e849b2ecf227fd890ff4d3d8353
Flie Date: August 20, 2013
File Size: 3.2 MiB
Flie Hits: 671

**Click Here To Download**