Han yi Shu hun Font-Simplified Chinese

Han yi Shu hun Font-Simplified Chinese

Font Chinese name :汉仪书魂体简

Font sample :

Han yi Shu hun Font-Simplified Chinese

Simplified Chinese : support
Traditional Chinese : Don’t support

Download Link:

Flie Hash: 34df2db7d59b19a5a655b2ab2711c7e8
Flie Date: September 25, 2012
File Size: 2.9 MiB
Flie Hits: 502

**Click Here To Download**