Zao zi Gong fang strong boldface(non-commercial) conventional Font-Traditional Chinese

Font Chinese name : Zao zi Gong fang strong boldface(non-commercial) conventional Font-Traditional Chinese

Chinese Font Pinyin name : Zao Zi Gong Fang Jin Hei(Fei Shang Yong)Chang Gui Ti

Font sample :

Zao zi Gong fang strong boldface(non-commercial) conventional Font-Traditional Chinese

Simplified Chinese : Don’t  Support

Traditional Chinese : Support

Download Link:

Flie Hash: 63b3da048f08b371df1d7eca36329b90
Flie Date: February 27, 2014
File Size: 692.2 KiB
Flie Hits: 1,450

**Click Here To Download**