Qing niao advertising Font-Simplified Chinese

Font Chinese name : Qing niao advertising Font-Simplified Chinese

Chinese Font Pinyin name : Qing Niao Hua Guang Jian Zong Yi

Font sample :

Qing niao advertising Font-Simplified Chinese

Simplified Chinese : Support

Traditional Chinese : Don’t  Support

Download Link:

Flie Hash: 03a295f91115704730b841c942b8d94b
Flie Date: March 25, 2014
File Size: 2.0 MiB
Flie Hits: 1,320

**Click Here To Download**