Take off&Good luck Xiaoge bamboo slips Jian font-Simplified Chinese

Font Chinese name :  354678 Take off&Good luck Xiaoge bamboo slips Jian font Simplified Chinese Traditional Chinese Font Official Script Chinese Font

Chinese Font Pinyin name : Teng Xiang Fan Xiao Ge Jian Du Fan

Font sample :

6575765 Take off&Good luck Xiaoge bamboo slips Jian font Simplified Chinese Traditional Chinese Font Official Script Chinese Font

Simplified Chinese : Don’t  Support

Traditional Chinese : Support

Download Link:

Flie Hash: b50cdda75c706ccba2d94ca7b3e72ecc
Flie Date: January 20, 2014
File Size: 3.8 MiB
Flie Hits: 2,272
**Click Here To Download**