Take off&Good luck bold figure Font-Traditional Chinese

Font Chinese name : 45665 Take off&Good luck bold figure Font Traditional Chinese Traditional Chinese Font Bold Figure Chinese Font

Chinese Font Pinyin name : Teng Xiang Jia Li Da Hei Fan

003211 Take off&Good luck bold figure Font Traditional Chinese Traditional Chinese Font Bold Figure Chinese Font

Simplified Chinese : Don’t support
Traditional Chinese : Support

Download Link:

Flie Hash: 1a08add85da7585651b869b3bcc71da5
Flie Date: July 19, 2013
File Size: 2.5 MiB
Flie Hits: 936
**Click Here To Download**