Take off&Good luck bold figure Font-Traditional Chinese

Font Chinese name : Take off&Good luck bold figure Font-Traditional Chinese

Chinese Font Pinyin name : Teng Xiang Jia Li Da Hei Fan

Take off&Good luck bold figure Font-Traditional Chinese

Simplified Chinese : Don’t support
Traditional Chinese : Support

Download Link:

Flie Hash: 1a08add85da7585651b869b3bcc71da5
Flie Date: July 19, 2013
File Size: 2.5 MiB
Flie Hits: 956

**Click Here To Download**