Su xin Shi Liu Regular script Font–Simplified Chinese

Font Chinese name :  Su xin Shi Liu Regular script Font–Simplified Chinese

Chinese Font Pinyin name : Su Xin Shi Liu Kai Zi Ti

Font sample :

Su xin Shi Liu Regular script Font–Simplified Chinese
Simplified Chinese : support
Traditional Chinese : Don’t support

Download Link:

Flie Hash: e4396456dc10c5f0c6e2a3957b287240
Flie Date: February 16, 2014
File Size: 3.4 MiB
Flie Hits: 1,257

**Click Here To Download**