Qing niao equal proportion Font-Simplified Chinese

Font Chinese name : Qing niao equal proportion Font-Simplified Chinese

Chinese Font Pinyin name : Qing Niao Hua Guang Jian Zhong Deng Xian

Font sample :

Qing niao equal proportion Font-Simplified Chinese

Simplified Chinese : Support

Traditional Chinese : Don’t  Support

Download Link:

Flie Hash: 613a767b09d2d6e4f9fcac892c6969c3
Flie Date: March 27, 2014
File Size: 2.0 MiB
Flie Hits: 1,073

**Click Here To Download**