Take off&Good luck Xiaoge Fan font-Simplified Chinese

Font Chinese name :  Take off&Good luck Xiaoge Fan font-Simplified Chinese

Chinese Font Pinyin name : Teng Xiang Fan Xiao Ge Jian Du Jian

Font sample :

Take off&Good luck Xiaoge Fan font-Simplified Chinese

Simplified Chinese : Support

Traditional Chinese : Don’t support

Download Link:

Flie Hash: 12ee9c4e02b655feb02c10090961edbb
Flie Date: January 17, 2014
File Size: 3.5 MiB
Flie Hits: 538

**Click Here To Download**