KouzanBrush(hengshan writing brush)Font-Traditional Chinese

Font Chinese name :654634655

Chinese Font Pinyin name : Heng Shan Mao Bi

4537568776870

Simplified Chinese : Don’t supportt
Traditional Chinese :  Support

Download Link:

Flie Hash: e0cfd97b93e839d11ba4ecc9aa8b7638
Flie Date: August 6, 2013
File Size: 4.6 MiB
Flie Hits: 1,700

**Click Here To Download**