Japan hengshan writing brush Font-Traditional Chinese

Font Chinese name : 15435346 Japan hengshan writing brush Font Traditional Chinese Traditional Chinese Font Ink Brush (Writing Brush) Handwriting Chinese Font Calligraphy Chinese Font

Chinese Font Pinyin name : Ri Ben Qing Liu Heng Shan Mao Bi ZI Ti

Font sample :

1543561656 Japan hengshan writing brush Font Traditional Chinese Traditional Chinese Font Ink Brush (Writing Brush) Handwriting Chinese Font Calligraphy Chinese Font

Simplified Chinese : Don’t Support

Traditional Chinese : Support

Download Link:

Flie Hash: 8e8b3dfc24d3a428b41b8f6f3f0bc66e
Flie Date: September 26, 2013
File Size: 4.6 MiB
Flie Hits: 6,953
**Click Here To Download**