Handwritten word Regular script Font-Simplified Chinese

Font Chinese name : Handwritten word Regular script Font-Simplified Chinese

Chinese Font Pinyin name : Zhang Wei Jing Shou Xie Kai Shu

Handwritten word Regular script Font-Simplified Chinese

Simplified Chinese :  Support

Traditional Chinese :  Don’t  Support

Download Link:

Flie Hash: 6f9bab7d0de8d6aac57ad3095e2a47eb
Flie Date: May 7, 2014
File Size: 5.5 MiB
Flie Hits: 544

**Click Here To Download**

Download Link:

Flie Hash: 6f9bab7d0de8d6aac57ad3095e2a47eb
Flie Date: May 7, 2014
File Size: 5.5 MiB
Flie Hits: 544

**Click Here To Download**