Han yi Zong yi ti jian Font

Han yi Zong yi ti jian Font

Font Chinese name :汉仪综艺体简

Font sample :

Han yi Zong yi ti jian Font Han yi Zong yi ti jian Font Simplified Chinese Font

Simplified Chinese : support
Traditional Chinese : Don’t support

Download Link:

Flie Hash: 9bb2411eac8234656ad10d8c7d9c6ffc
Flie Date: September 2, 2012
File Size: 1.3 MiB
Flie Hits: 363
**Click Here To Download**