Han yi Chang song fan Font

Han yi Chang song fan Font

Font Chinese name :汉仪长宋繁

Font sample :

Han yi Chang song fan Font Han yi Chang song fan Font Traditional Chinese Font

Simplified Chinese : Don’t support
Traditional Chinese : support

Download Link:

Flie Hash: 0c787d8c854e430fba4a55d3165d0d67
Flie Date: August 22, 2012
File Size: 3.1 MiB
Flie Hits: 215
**Click Here To Download**