Han yi Yan kai Font-Traditional Chinese

Han yi Yan kai Font-Traditional Chinese

Font Chinese name :汉仪颜楷繁

Font sample :

Han yi Yan kai Font-Traditional Chinese

Simplified Chinese : Don’t support
Traditional Chinese : support

Download Link:

Flie Hash: d981f8fb1e1deec681367e7e3c81a565
Flie Date: September 10, 2012
File Size: 3.5 MiB
Flie Hits: 670

**Click Here To Download**