Han yi Wei bei Font-Traditional Chinese

Han yi Wei bei Font-Traditional Chinese

Font Chinese name :汉仪魏碑繁

Font sample :

Han yi Wei bei Font Traditional Chinese Han yi Wei bei Font Traditional Chinese  Traditional Chinese Font

Simplified Chinese : Don’t support
Traditional Chinese : support

Download Link:

Flie Hash: b85e03811d590e40e142a040073e023e
Flie Date: September 19, 2012
File Size: 5.1 MiB
Flie Hits: 404
**Click Here To Download**