Fang zheng Su Xin Shi Liu Kai Font-Traditional Chinese

Font Chinese name : Fang zheng Su Xin Shi Liu Kai Font-Traditional Chinese
Chinese Font Pinyin name : Fanɡ Zhenɡ Su Xin Shi Liu Kai Fan Ti

Font sample :

Fang zheng Su Xin Shi Liu Kai Font-Traditional Chinese

Simplified Chinese : Don’t support
Traditional Chinese : support

Download Link:

Flie Hash: 2560df45f2fd1b077f7342b2461e9d48
Flie Date: June 19, 2013
File Size: 2.7 MiB
Flie Hits: 1,386

**Click Here To Download**