Fang zheng Jing lei Font

Fang zheng Jing lei Font

Font Chinese name : 345435 Fang zheng Jing lei Font Simplified Chinese Font
Chinese Font Pinyin name : fang zheng jing lei jian ti

Font sample :
19 Fang zheng Jing lei Font Simplified Chinese Font
chrome chinese font
Simplified Chinese : support
Traditional Chinese :  Don’t support

Download Link:

Flie Hash: d414b1ee3ce2f5d3a7a3a0463b17b11b
Flie Date: December 14, 2011
File Size: 3.2 MiB
Flie Hits: 449
**Click Here To Download**