Da Liang font library-Simplified Chinese-Traditional Chinese

Font Chinese name : 32433546 Da Liang font library Simplified Chinese Traditional Chinese Traditional Chinese Font Simplified Chinese Font Ink Brush (Writing Brush)

Chinese Font Pinyin name : Da Liang Ti Zi Ku-Fan Jian Su Cai Ban

Font sample :

233535345 Da Liang font library Simplified Chinese Traditional Chinese Traditional Chinese Font Simplified Chinese Font Ink Brush (Writing Brush)

Simplified Chinese :  Support

Traditional Chinese :   Support

Download Link:

Flie Hash: b7d82e4500c55cb9f5ccc5a7ce8b9354
Flie Date: October 23, 2013
File Size: 4.9 MiB
Flie Hits: 1,151
**Click Here To Download**