Zhong qi WeiXun Zhen Hard brushes regular script Font-Traditional Chinese

Font Chinese name : Zhong qi WeiXun Zhen Hard brushes regular script Font-Traditional Chinese

Chinese Font Pinyin name : Zhong Qi Zhen Wei Xun Ying Bi Xing Kai Fan

Font sample :

Zhong qi WeiXun Zhen Hard brushes regular script Font-Traditional Chinese

Simplified Chinese : Don’t support

Traditional Chinese :  Support

Download Link:

Flie Hash: eedaa768493f7b181ff578db3072afa0
Flie Date: December 23, 2013
File Size: 3.5 MiB
Flie Hits: 3,503

**Click Here To Download**