Zhong qi WeiXun Zhen Hard brushes regular script Font-Simplified Chinese

Font Chinese name :  Zhong qi WeiXun Zhen Hard brushes regular script Font-Simplified Chinese

Chinese Font Pinyin name : Zhong Qi Zhen Wei Xun Ying Bi Xing Kai Jian

Font sample :

 Zhong qi WeiXun Zhen Hard brushes regular script Font-Simplified Chinese

Simplified Chinese : Support

Traditional Chinese : Don’t support

Download Link:

Flie Hash: 0866e6bb7caa298fbdd296b2db88f18a
Flie Date: December 20, 2013
File Size: 3.2 MiB
Flie Hits: 1,235

**Click Here To Download**