Zao zi Gong fang boldface Lang Qian(non-commercial) conventional Font-Traditional Chinese

Font Chinese name : Zao zi Gong fang boldface Lang Qian(non-commercial) conventional Font-Traditional Chinese

Chinese Font Pinyin name : Zao Zi Gong Fang Lang Qian(Fei Shang Yong)Chang Gui Ti

Font sample :

Zao zi Gong fang boldface Lang Qian(non-commercial) conventional Font-Traditional Chinese

Simplified Chinese : Don’t  Support

Traditional Chinese : Support

Download Link:

Flie Hash: 8f77ceda809b7c3da5a9338933cbfdef
Flie Date: March 2, 2014
File Size: 1.1 MiB
Flie Hits: 1,472

**Click Here To Download**