Wen Quan Yi child’s handwriting Font-Simplified Chinese

Font Chinese name : Wen Quan Yi child's handwriting Font-Simplified Chinese

Chinese Font Pinyin name : Wen Quan Yi Wei Mi Hei

Font sample :

Wen Quan Yi child's handwriting Font-Simplified Chinese

Simplified Chinese : Support

Traditional Chinese : Don’t support

Download Link:

Flie Hash: da8d7a739eebc6e17a59e845d7b91844
Flie Date: January 1, 2014
File Size: 4.9 MiB
Flie Hits: 567

**Click Here To Download**