Qing niao Hua guang clerical script Font-Simplified Chinese

Font Chinese name : Qing niao Hua guang clerical script Font-Simplified Chinese

Chinese Font Pinyin name : Yu Wei Shu Fa Xing Shu Jian Ti

Font sample :

Qing niao Hua guang clerical script Font-Simplified Chinese

Simplified Chinese : Support

Traditional Chinese : Don’t  Support

Download Link:

Flie Hash: cdfd8db760e63c3a1b553e56182be3c0
Flie Date: March 14, 2014
File Size: 2.7 MiB
Flie Hits: 1,464

**Click Here To Download**