Qing niao beauty bold figure Font-Simplified Chinese

Font Chinese name : Qing niao beauty bold figure Font-Simplified Chinese

Chinese Font Pinyin name : Qing Niao Hua Guang Jian Mei Hei

Font sample :

Qing niao beauty bold figure Font-Simplified Chinese

Simplified Chinese : Support

Traditional Chinese : Don’t  Support

Download Link:

Flie Hash: fbd56e72bd99202ea2dfcf07e8234072
Flie Date: April 3, 2014
File Size: 1.4 MiB
Flie Hits: 841

**Click Here To Download**