Jin Mei sweetheart(Heiti SC)Font-Traditional Chinese-Simplified Chinese

Font Chinese name : 232333444 Jin Mei sweetheart(Heiti SC)Font Traditional Chinese Simplified Chinese Traditional Chinese Font Simplified Chinese Font Kids Chinese Font

Chinese Font Pinyin name : Jin Mei Xiao Tian Xin

Font sample :

43525654 Jin Mei sweetheart(Heiti SC)Font Traditional Chinese Simplified Chinese Traditional Chinese Font Simplified Chinese Font Kids Chinese Font

Simplified Chinese :  Support

Traditional Chinese :   Support

Download Link:

Flie Hash: 4e3c4bab6adf68b4e9202bfff90f6416
Flie Date: November 13, 2013
File Size: 8.4 MiB
Flie Hits: 1,320
**Click Here To Download**