JianGang Font library MingXu font-Simplified Chinese

Font Chinese name :  JianGang Font library MingXu font-Simplified Chinese

Chinese Font Pinyin name : Jian Gang Zi Ku Xu Ming Jian Ti

Font sample :

JianGang Font library MingXu font-Simplified Chinese

Simplified Chinese : Support

Traditional Chinese : Don’t support

Download Link:

Flie Hash: 9d653f6770db0d2e6204dc1b48756f30
Flie Date: January 15, 2014
File Size: 2.2 MiB
Flie Hits: 478

**Click Here To Download**