Huai You ti(id-asobi Light)Font- Simplified Chinese

Font Chinese name :Huai You ti(id-asobi Light)Font- Simplified Chinese
Chinese Font Pinyin name : Fanɡ Zhenɡ Jing Lei Jian Ti Jia Cu Ban

Font sample :

Huai You ti(id-asobi Light)Font- Simplified Chinese

Simplified Chinese : support
Traditional Chinese : Don’t support

Download Link:

Flie Hash: b78613436db75e9e5b9615488da52e34
Flie Date: October 30, 2013
File Size: 319.5 KiB
Flie Hits: 385

**Click Here To Download**