Huai You ti(id-asobi Light)Font- Simplified Chinese

Font Chinese name :234241 Huai You ti(id asobi Light)Font  Simplified Chinese Simplified Chinese Font Elegant Chinese Font
Chinese Font Pinyin name : Fanɡ Zhenɡ Jing Lei Jian Ti Jia Cu Ban

Font sample :

3248 Huai You ti(id asobi Light)Font  Simplified Chinese Simplified Chinese Font Elegant Chinese Font

Simplified Chinese : support
Traditional Chinese : Don’t support

Download Link:

Flie Hash: b78613436db75e9e5b9615488da52e34
Flie Date: October 30, 2013
File Size: 319.5 KiB
Flie Hits: 377
**Click Here To Download**