Hua Kang Dian Jing Ti(DFDianJing-B5) Font-Traditional Chinese

Font Chinese name : Hua Kang Dian Jing Ti(DFDianJing-B5) Font-Traditional Chinese

Chinese Font Pinyin name : Hua Kang Dian Jing Ti

Font sample :

Hua Kang Dian Jing Ti(DFDianJing-B5) Font-Traditional Chinese

Simplified Chinese :  Support

Traditional Chinese :   Don’t support

Download Link:

Flie Hash: 4a44c28464017d0c88534d7d85a3a334
Flie Date: October 20, 2013
File Size: 3.4 MiB
Flie Hits: 1,205

**Click Here To Download**