Fang zheng zheng da hei ti Font-Simplified Chinese

Fang zheng zheng da hei ti Font-Simplified Chinese

Font Chinese name :方正正大黑简体
Olive Chinese Font

Font sample :

Fang zheng zheng da hei ti Font-Simplified Chinese
Simplified Chinese : support
Traditional Chinese : Don’t support

Download Link:

Flie Hash: b495b0cb1b7c81a7172b2140a143f5fc
Flie Date: December 4, 2012
File Size: 1.1 MiB
Flie Hits: 298

**Click Here To Download**