China construction bank Standard font-Simplified Chinese

Font Chinese name : 3425 China construction bank Standard font Simplified Chinese Simplified Chinese Font Bold Figure Chinese Font
Chinese Font Pinyin name :Zhong Guo Jian Hang Biao Zhun Zi GBK

11554 China construction bank Standard font Simplified Chinese Simplified Chinese Font Bold Figure Chinese Font

Simplified Chinese : Don’t support
Traditional Chinese : support

Download Link:

Flie Hash: 4ee406a22594fa8f33806805c660bb85
Flie Date: July 16, 2013
File Size: 1.1 MiB
Flie Hits: 587
**Click Here To Download**