Calligrapher Fashion zhong hei Font

Calligrapher Fashion zhong hei Font

Font Chinese name : Calligrapher Fashion zhong hei Font
Chinese Font Pinyin name : shi shang zhong hei jian ti

Font sample :
Calligrapher Fashion zhong hei Font

Simplified Chinese : support
Traditional Chinese : Don’t support

Download Link:

Flie Hash: bb66b504f121a708467e7788b33d8f3b
Flie Date: June 20, 2012
File Size: 2.4 MiB
Flie Hits: 2,339

**Click Here To Download**