Bai zhou Ancient Chinese(kakukuzusishuStd-B) Font–Traditional Chinese

Font Chinese name :                 Bai zhou Ancient Chinese(kakukuzusishuStd-B) Font–Traditional Chinese

Chinese Font Pinyin name :        Bai Zhou Jiao Beng Zhu Wen Zi Ti

Font sample :

Bai zhou Ancient Chinese(kakukuzusishuStd-B) Font–Traditional Chinese

Simplified Chinese :  Don’t support
Traditional Chinese :  Support

Download Link:

Flie Hash: ec63633a6aa8ec5f8f4fede2014afeea
Flie Date: November 28, 2014
File Size: 629.5 KiB
Flie Hits: 1,492

**Click Here To Download**